WSZYSTKIE MITOLOGIE ŚWIATA

Wszystkie mitologie świata znają święte góry, na których przebywają bogowie.Analogicznie dzieje się z prawą i lewą stro­ną. Honoruje się pewne rzeczy i osoby przez to, że umieszcza się je po prawej swej stronie. Co się tyczy społeczeństwa, to ono nie tylko przyjmuje to personalne zróżnicowanie prze­strzenne do wiadomości, ale czyni je zasadą społecznego obcowania jednostek. Ustosunko­wanie przestrzenne nabiera w systemie kultu­rowym symbolicznego znaczenia, rytualnego sensu. Po prawej, lepszej, stronie sadza się czy też ustawia tego kogoś, kogo się bardziej sza­nuje, wyróżnia. Przed sobą umieszcza się i jako pierwszego przepuszcza również kogoś dostoj­niejszego od nas. Fragment takiego psychokui- turoiwego nastawienia do przestrzeni przejawia się w instytucji okrągłego stołu. Przy takim sto­le u siedzących wytwarza się psychiczne na­stawienie, wedle (którego nikt nie jest wyróż­niony, wszyscy są równi.Ta przestrzenna symbolika i rytualizm obej­mują oprócz żywych osób także i przedmioty, którym przypisuje się większe społeczne (zna­czenie. Świątynie i pomniki ustawia się na miejscach podwyższonych. W tym kontekście przypomnijmy sobie spory i zastrzeżenia zwią­zane z nietypowym ustawieniem pomnika Bo­lesława Prusa w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu.Warto także w tym miejscu wspomnieć o  znaczeniu góry i dołu w ceremonii podnosze­nia i opuszczania flagi. Warto wreszcie również w tym kontekście wspomnieć o znaczeniu przymiotnika bliski, który wiąże i identyfikuje poniekąd styczność przestrzenną ze stycznością psychiczną.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply