UWZGLĘDNIANE W MAGII JEDNOSTKI


Co prawda w dziejach powojennego wodowania było jedyne odstępstwo od tej zasady, wodo­wano w piątek statek „Żiżka”, a to tylko dla­tego, iż przybyła do stoczni delegacja rządowa Czechosłowackiej Republiki Ludowej, dla któ­rej ten statek był zbudowany.Następną jednostką czasu uwzględnianą w magii jest miesiąc (księżyc) i jego fazy. Wy­znacznikiem miesiąca jest księżyc, który w kul­turach ludowych doznaje znacznie większych względów niż słońce i powszechnie on właśnie jest miernikiem czasu. Zjawisko zmienności tarczy księżyca znalazło odzwierciedlenie w wartościowaniu czasu i z nim Iwiążących się postępowaniach. Oto kilka ilustracji. Gdy się po raz pierwszy w miesiącu spostrzega nów księżyca, należy wziąć pieniądz, popatrzeć nań przez chwilę, podnosząc projekt ku księżycowi, a na­stępnie włożyć z powrotem do kieski, która od­tąd zawsze będzie pełna. W czasie nowiu wie­śniak nie wywoził niegdyś na swoją niwę na­wozu, bojąc się, aby jej przez to na 7 lat nie uczynił nieurodzajną. W wielu okolicach daw­nej Polski zwracano uwagę, by drzewo na bu­dulec było ścięte na nowiu drzewo jest wte­dy twarde i soki wolniej w nim krążą. Pełnia była najlepszą porą do siania i sadzenia, na tej samej zasadzie porą ścinania roślin i drzew oraz strzyżenia owiec był czas ubywania księ­życa. Cykle dzienny, tygodniowy, miesięcz­ny układały się w jeden kołowrót roczny, którego wyznacznikiem były wiosna i zima, zmartwychwstanie i umieranie przyrody.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply