POJĘTY I WYOBRAŻONY CZAS

Poszczególne fazy księ­życa mają inną wartość, a czynności podjęte w pełnię mają inne znaczenie niż dokonywa­ne na nowiu i w związku z tym cały szereg prac gospodarskich stosuje się do faz księży­cowych”.Tak pojęty i wyobrażany czas, wartościowa­nie jego poszczególnych odcinków, odgrywa w magii i religii duże znaczenie, wpływa na postawy, zachowania i działania ludzi. Każda czynność magiczno-religijna, uwarunkowana określoną porą sprzyjającą — nie sprzyjającą, jest uzależniona od faz’ i cykli.Charakterystykę czasu w magicznej inter­pretacji rozpoczniemy od cyklu dziennego (do­bowego). Pory dnia w magii, a także w reli­gii, odgrywają zasadniczą rolę we wszelkiego rodzaju zabiegach i czynnościach. Akcja może być skuteczna, jeśli jest przeprowadzona o wła­ściwej porze, do której zalicza się najczęściej czas przed wschodem, przed zachodem, a tak­że p’o zachodzie, a nawet o północy. Szczegól­nie rozpowszechnione było niegdyś przekona­nie o istnieniu tzw. złej godziny, ale także przekonanie o istnieniu dni pozytywnych, dni szczęśliwych oraz dni feralnych. Oto co na ten temat pisał znawca polskiej kultury ludowej Oskar Kolberg:  „Zła    godzina    (chwila, pora dnia) niesłychanie ważną rolę odgrywa w ży­wocie ludu. W złą godzinę przyszłe na świat lub odłączone dziecko czy bydlę nie chowało się wcale lub chowało nędznie, wkrótce schną lub doznają kalectwa; w złą godzinę posiane, zżęte lub zebrane zboże wydaje plon lichy, niepoczesny, o chorobę ludzi przyprawia i ga­dzinę (bydlęta, drób), iw złą godzinę nabyte by­dlę lub inny towar nie darzą się i trzeba je przetargować, bo zginą lub zmarnieją; w złą godzinę mają moc nad człowiekiem, bydlęciem lub ininym przedmiotem^czarowniki i czarowni­ce; w złą godzinę tylko śmierć, kalectwo, cho­roby lub zniszczenie ludziom, gadzinie i innym żyjątkom lub zbożu ludzie uroczmi oczyma spro­wadzają swemi; w złą godzinę planety i złe in­ne gwiazdy ściągają się nad człowiekiem lub innymi twory i wpływ swój na nie wywierają złowrogi”.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply