NIEBEZPIECZEŃSTWA I STRACHY


Noc była czasem niebezpieczeństw i stra­chów, zjawisk nadprzyrodzonych, demonów i innych ciemnych niezrozumiałych sił, zaś światło dnia miało rozpędzać strachy ‚zrodzone w mroku nocnym. Noc przez długie stulecia była symbolem zła i grzechu. Przeciwstawie­nie dnia i nocy to przeciwstawienie życia i śmierci.Dni tygodnia miały też swoją skalę warto­ści i znaczenie jakościowe. Odwołajmy się znów do kultury ludowej polskiej. W poniedzia­łek i sobotę w drogę wieśniak nie wyruszał, pierwszy dzień nazywał ciężkim, drugi ostatnim tygodnia. Budując dom zwracano uwagę na to, by budowę rozpocząć w dni szczęśliwe. Za takie projekt zaś uważano środę lub so­botę. Przeprowadzka d’o nowego domu odby­wała się zawsze w środę lub sobotę, w dnie według powszechnego mniemania szczęśliwe.W Polsce do XIX wieku włącznie istniał przesąd związany z sadzeniem grochu. Nie na­leżało go sadzić w takie dni jak wtorek, śro­da, czwartek, gdyż plon miał być robaczywy, (inkryminowana litera r). Nazwy dni, w któ­re wchodzi inkryminowana litera, miały wpły­wać źle na plon. Tłumaczy się to analogią dźwięku, tym, że wyraz robak zaczyna się od litery r. Tak więc istniały dni pozytywne, szczęśliwe i feralne. Szczególnie te ostatnie ze względu na fatalny wpływ zaprzątały od daw­na umysł ludzki.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply