DUALISTYCZNE POJĘCIE

Mit przecież był nie tylko opowia­daniem, co przede wszystkim rozgrywaniem i przeżywaniem rozgrywanego. W świadomościach archaicznych mit był dramatem kulto­wym, odpowiednio percypowanym w całej swej nadrzędności, rzeczywistości i napięciu. Odgry­wanie mitu wyłączało czas świecki i przywra­cało czas mitologiczny.Dualistyczne ujęcie przestrzeni i czasu, któ­re zarysowało się w magicznym światopoglą­dzie — podział przestrzeni i czasu na strefę re­alną i iluzoryczną stworzyło psychologiczną możliwość manipulowania tymi atrybutami świata, przekształcania ich walorów ilościowych walory jakościowe. Ta tendencja zary­sowana w magicznym ujęciu świata miała swój pozytywny aspekt psychologiczny, egzysten­cjalny, rodziła bowiem w człowieku optymizm, projekt czyniła z człowieka aktywny podmiot. Z cza­sem jednak następowała ewolucja w tych in­terpretacjach. Do magii dołączyła się religia, która pogłębiła subiektywizac jprzestrzeni i czasu, wiążąc je z bóstwami. Jak widać z tego, co dotychczas powiedzie­liśmy, kulturowe, antropologiczne ujęcie prze­strzeni i czasu, przeprowadzone na szerokim tle porównawczym, może dostarczyć wiele cie­kawych informacji, i to zarówno w planie hi­storii wierzeń, historii ludzkiego poznania, jak i historii postaw i zachowań człowieka, który zawsze pragnął i nadal pragnie włączyć wszyst­kie elementy świata zewnętrznego w orbitę siatki socjalizacyjnej, wszystkie elementy ze­wnętrzne podporządkować swoim interesom, potrzebom i celom ludzkim.Magia łowiecka myśliwska i rybacka związana była z działalnością gospodarczą, po­dobnie jak magia hodowlana i rolnicza.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply